Beleidsplan – Veilig Sportklimaat

Klik hier om het volledige beleidsplan te lezen.

Als bestuur van HERCULES’03 willen we een actief en preventief beleid voeren, zodat de vereniging een sociaal veilige sportomgeving en een goede begeleiding kan bieden, waarin leden en vrijwilligers zich lichamelijk en geestelijk goed voelen.

In de media is helaas regelmatig uitvoerige aandacht geweest voor verscheidene incidenten die in de sport hebben plaatsgevonden. Mede daarom is er vanuit sportbonden, sportorganisaties en gemeenten veel aandacht ontstaan voor het creëren van een veilige sportomgeving. Eén van de belangrijkste middelen om incidenten zoveel mogelijk te voorkomen, is het bespreekbaar maken van ongewenst gedrag. Daarnaast is het van belang om beleid op te stellen over ongewenst gedrag binnen de vereniging. Hiermee kun je niet elke vorm van ongewenst gedrag voorkomen, maar het opstellen van een beleidsplan geldt als een belangrijk middel om risico’s te beperken.

De toolkit ‘Beleid seksuele intimidatie voor sportverenigingen’ van het NOC*NSF heeft als bron gediend voor het opstellen van dit beleidsplan. De toolkit beschrijft uitvoerig alle stappen die genomen kunnen worden om de voorwaarden te scheppen voor een veilige sportomgeving. Ook bevat de toolkit voorbeelddocumenten die we kunnen gebruiken als HERCULES’03 voor de uitvoering van ons beleid. De VCP hebben door gebruikmaking van deze toolkit het bestuur geadviseerd ten behoeve van dit beleidsplan.

De toolkit ‘Beleid seksuele intimidatie voor sportverenigingen’ beschrijft een 7-stappenplan, dat verenigingen eenvoudige middelen biedt om een sociaal veilige sportomgeving te creëren.

 1. Zet het onderwerp op de agenda
 2. Maak een risicoanalyse
 3. Maak samen met je leden omgangsregels
 4. Besteed aandacht aan de gedragsregels voor begeleiders in de sport
 5. Stel een vertrouwenscontactpersoon (VCP) aan
 6. Bepaal hoe om te gaan met aanstellingen van vrijwilligers
 7. Informeer alle betrokkenen over het beleid

De eerste stap is geweest het werken aan bewustwording binnen de vereniging. Onderwerpen als pesten, onsportief gedrag en seksuele intimidatie kunnen binnen elke vereniging plaatsvinden, dus ook bij HERCULES’03. Preventie hiervan staat bij ons hoog in het vaandel. Het onderwerp ongewenst gedrag staat op de agenda en er is één vertrouwenscontactpersoon (VCP) aangesteld. Naast het eerste aanspreekpunt voor leden met een klacht of hulpvraag, adviseert en stimuleert de VCP ons als bestuur om preventieve maatregelen te nemen teneinde een veilig sportklimaat te bevorderen en te waarborgen.
In het seizoen 2017/2018 is een start gemaakt met het bespreken van de onderwerpen rondom Veilig Sportklimaat en bespreekbaar maken met de groep trainers en hulptrainers. Ook tijdens de Algemene Ledenvergadering met de ouders van onze jeugdleden en tijdens een trainingsavond heeft de VCP zich voorgesteld en is er ruimte gemaakt om over het onderwerp te spreken.

Dit beleidsplan is de basis van het werken aan en zorgdragen voor een veilig sportklimaat voor iedereen bij HERCULES’03. Als bestuur zullen wij dit beleid actief onder de aandacht gaan brengen.

Met de term ongewenst gedrag bedoelen we de verzameling van de volgende vormen:

 • Pesten
 • Seksuele intimidatie
 • Onsportief gedrag
 • Beledigen
 • Discriminatie

Dit beleidsplan richt zich op (ouders van) leden, begeleiders in de sport (trainers, hulptrainers en coaches) en andere vrijwilligers die bij onze vereniging betrokken zijn.

Dit beleidsplan kent de volgende doelstelling:

Binnen HERCULES’03 heerst een sociaal veilig sportklimaat, waar leden veilig kunnen sporten en de persoonlijke grenzen van leden gerespecteerd worden. Wanneer de persoonlijke grenzen van leden onverhoopt overschreden worden door anderen heerst er bij HERCULES’03 een klimaat waarin openlijk over ongewenst gedrag gesproken kan worden met leden, begeleiders in de sport en het bestuur.

We willen dit beleidsplan jaarlijks evalueren met inbreng van advies van de VCP en waar nodig bijstellen.

Voorliggend beleidsplan omvat de navolgende onderdelen:

 • Intentieverklaring van het bestuur
 • Omgangsregels en voor zowel leden, voor begeleiders in de sport en andere vrijwilligers en Gedragsregels voor begeleiders in de sport
 • Aanstellingsbeleid begeleiders in de sport en andere vrijwilligers
 • Functie- en rolbeschrijving Vertrouwenscontactperso(n)(o)n(en) (VCP) evenals het bijbehorende uitvoeringsproces van de VCP bij een melding