Reglement Selectie Turnen

S.V. Hercules ‘03 is een vereniging waarbij de sporten kleutergym, recreatiegym, selectie turnen, moeder en kindgym, seniorengym en G-sport worden beoefend. Kinderen die op recreatief niveau aan gymnastiek doen, hebben binnen de vereniging de mogelijkheid om naar wedstrijdniveau turnen toe te werken. Doel van dit reglement is alle zaken die betrekking hebben op deelname aan het selectie turnen voor u op een rijtje te zetten. Er komt immers heel wat bij kijken! Voor actuele informatie door het jaar heen, verwijzen wij u graag naar onze website en/of facebook pagina.

Veel plezier en succes toegewenst,

Bestuur en leiding van SV Hercules ‘03

1. Algemeen
Selectie turnen valt onder de KNGU, dit is een landelijke organisatie die opgesplitst is in districten. S.V.Hercules ‘03 valt onder district Zuid.

2. Indeling selectie
Binnen de selecties streven we naar het hoogst haalbare niveau voor ieder kind. Om de doelstelling te bereiken is de selectie verdeeld in de A selectie en de B selectie.

 • A selectie: divisie 1 t/m 4
 • B selectie: divisie 5 en 6

3. Trainingen
Om vooruitgang te boeken is het noodzakelijk alle trainingen aanwezig te zijn. In het verleden is gebleken dat kinderen die trainingsuren missen uiteindelijk het niveau niet of moeilijk kunnen halen. Dit is niet alleen voor uw kind zelf heel frustrerend, maar ook voor de leiding.

 • Divisie 1 + 2 trainen minimaal 4 x per week
 • Divisie 3 + 4 trainen minimaal 3 x per week
 • Divisie 5 + 6 trainen 2 x per week

Uitzonderingen zijn mogelijk, in overleg met de hoofdtrainer. Bij de trainingen dient uw kind tien minuten voor aanvang van de les aanwezig te zijn. Zo kan uw kind zich voorbereiden op de training. Als uw kind de training eerder moet verlaten, moet dit op tijd per telefoon of sms/app doorgegeven worden, i.v.m. de planning van de training.

Blessures:
Gedurende het seizoen is het mogelijk dat een turn(st)er te maken krijgt met blessures. Blessures zijn niet leuk en verdienen de juiste aandacht. De ervaring leert dat een aangepast trainingsschema gecombineerd met rust vaak het allerbeste is.

 • Ook geblesseerde turn(st)ers kunnen komen trainen
 • In samenspraak met trainers en bestuur kan er een aangepaste contributie toegepast worden.

Voor de ouders
Ouders zijn alleen de laatste 5 minuten van de les welkom om hun kind op te halen. Bij aanvang van de les wordt vriendelijk verzocht de zaal te verlaten.

Om ouders in de gelegenheid te stellen om een training te bekijken, worden er twee open trainingen gepland (data komen op het prikbord en per mail). Tevens zijn de trainingen in Budel ook te bekijken vanaf de tribune.

Vaders worden verzocht om de kleedruimtes niet te betreden.

4. Schoolvakanties
Alle schoolvakanties wordt doorgetraind, behalve 4 weken zomervakantie. De vijfde week van de basisschool vakantie starten de trainingen weer.

5. Wedstrijden
Kiezen voor selectie turnen, betekent ook kiezen voor verplichte deelname aan regionale en nationale wedstrijden, zowel individueel als in teamverband. Het aantal wedstrijden in een seizoen is afhankelijk van de leeftijd, het niveau waarop uw kind sport en de plaatsing voor eventuele finalewedstrijden. De wedstrijden worden georganiseerd vanuit de KNGU op zaterdag en zondag. Afhankelijk van de soort wedstrijd en organisatie kunnen wedstrijden dicht bij huis (regionaal) of verder weg (nationaal) zijn. Minimaal een week voorafgaand aan een wedstrijd krijgt u en/of uw kind schriftelijk of per email informatie over de wedstrijd, plaats en tijden.

Bij competitiewedstrijden mogen 6 turn(st)ers turnen, maar de beste 4 scores tellen mee voor het resultaat.

Bij teamwedstrijden verschillen de regels per wedstrijd

Algemene regels:

 • Bij individuele- en teamwedstrijden moeten de turn(st)ers 45 minuten voor aanvang van de warming-up aanwezig zijn, met uitzondering van turn(st)ers die in de 1ste wedstrijd van de dag turnen. Dan volstaat 30 minuten voor aanvang van de warming-up.
 • Voor competitiewedstrijden dienen de turn(st)ers 20 minuten voor aanvang van de warming-up aanwezig te zijn.
 • Zorg voor de leertjes, genoeg drinken en iets te eten.
 • Zorg voor een verzorgde uitstraling!

Afmelding wedstrijden
Mocht uw kind in geval van ziekte o.i.d. niet kunnen deelnemen aan een wedstrijd dan dient u dit minimaal 24 uur van te voren (persoonlijk) te melden bij een hoofdtrainer.

Dispensatie aanvragen
Dit gaat altijd via de hoofdleiding Er mag nooit rechtstreeks contact gezocht worden met de werkgroep van de KNGU. Als van tevoren duidelijk is dat uw kind niet zou kunnen deelnemen op een bepaalde datum, meld dit dan tijdig bij de hoofdleiding zodat de KNGU ingelicht kan worden. De hoofdleiding geeft geen enkele garantie dat deze verzoeken gehonoreerd worden.

6. Lidmaatschap KNGU
Om deel te mogen nemen aan wedstrijden die door de KNGU georganiseerd worden, dient men lid te zijn van de bond. Alle leden, de leiding en het bestuur van S.V. Hercules ‘03, zijn lid van de KNGU. Het lidmaatschap geeft recht op:

 • Reductie op het tarief voor deelname aan de door het Ministerie van VWS erkende KNGU opleidingen.
 • Ongevallenverzekering van de KNGU.
 • Deelname aan alle door de KNGU georganiseerde wedstrijden en activiteiten.

7. Regels selectie turnen
Het bestuur van S.V. Hercules en de leiding zijn trots op het selectie turnen en doen er alles aan om trainingen en wedstrijden optimaal te laten verlopen. Samen met de vrijwilligers wordt heel wat uren aan de vereniging besteed. Daarom is het belangrijk dat er regels zijn die zorgen voor duidelijkheid en structuur.
Alle onderstaande regels zijn bedoeld om de les optimaal te laten verlopen en het onderlinge contact tussen u, uw kind en de leiding optimaal te laten verlopen. Als alle partijen zich aan deze regels houden, komen we in de praktijk tot een goede samenwerking.

Regels voor turn(st)ers:

 • Uw kind is minimaal tien minuten voor aanvang van de les aanwezig.
 • Kan uw dochter niet meetrainen, dan wordt er van te voren afgemeld bij een hoofdtrainer.
 • Heeft uw kind een blessure dan vindt overleg plaats met u en de hoofdtrainers over de mogelijkheden voor een eventuele aangepaste training.
 • Alle turn(st)ers nemen deel aan de warming up.
 • Voor persoonlijke standaard benodigdheden (turnleertjes, polsbandjes, etc.) worden zelf gezorgd.
 • In de kleedkamer en tijdens de training gedraagt iedereen zich correct: normaal taalgebruik, naleven van regels en afspraken, dragen van turnkleding, lange haren opgestoken of in een vlecht (voor dames), geknipte nagels, geen sieraden (ook geen oorbellen en piercings).
 • Uw kind heeft een telefoonnummer bij zich in geval van nood(ongeval), zodat contact met u kan worden opgenomen.
 • Als er zich problemen van welke aard dan ook voordoen, dient u dit in eerste instantie te bespreken met de leiding. Kan een probleem niet in onderling overleg worden opgelost, dan kan contact opgenomen worden met het bestuur. Het bestuur buigt zich over een kwestie als u er met de leiding niet uitgekomen bent.
 • Mocht u iets met de leiding willen bespreken, dan kan dat voorafgaand (onderbouw)of na afloop (bovenbouw) van de les.

Regels voor de leiding:

 • Bij ziekte wordt zoveel mogelijk geprobeerd om vervanging te zoeken.
 • Bij iedere les wordt ernaar gestreefd dat er voldoende leiding aanwezig is.
 • De leiding informeert de ouders en turn(st)er minimaal 1 week van te voren over het wedstrijdschema.
 • Alle leiding dient in bezit te zijn van een VOG verklaring.

8. Wedstrijdkleding

 • De vereniging zorgt voor de wedstrijdpakjes.
 • Deze zijn eigendom van de turn(st)er.
 • Ongeveer 1 keer per 3 jaar is er een vernieuwing van het wedstrijdpakje.
 • Bij persoonlijke wedstrijden, teamwedstrijden en bij de clubkampioenschappen is het dragen van het wedstrijdpakje verplicht. Bij een toestelfinale mag men zelf een keuze maken.
 • De wedstrijdpakjes worden gewassen en onderhouden door de turn(st)er.
 • De aanschaf van een nieuw wedstrijdpakje kost 100 euro. Er is een aanbod van tweedehands-pakjes zowel bij de vereniging als bij de individuele turn(st)ers.
 • Tevens dienen de turn(st)ers tijdens een wedstrijd een trainingspak van SV Hercules’03 te dragen. Deze worden verstrekt door de vereniging.
 • Voor informatie betreffende de wedstrijdkleding of indien een wedstrijdpakje of trainingspak niet meer past kunt u terecht bij secretaris@hercules03.nl.

9. Financiën
Alle informatie over contributie, wedstrijdgelden, betalingsvoorwaarden en opzeggingen kunt u terugvinden op de website: www.hercules03.nl
Incidentele extra kosten voor selectie leden zijn:

 • Kosten voor een wedstrijdpaspoort voor turn(st)er van divisie 1 t/m 3 en onderbouw N niveau’s
 • Kosten voor verenigingskleding
 • Kosten voor extra trainingen
 • Overige kosten (vervoer naar extra trainingen, etc.)

Wedstrijdgelden
Om deel te nemen aan wedstrijden (die door de KNGU georganiseerd worden) betaalt de vereniging wedstrijdgeld voor elke turn(st)er. Het wedstrijdgeld voor selectieleden is per seizoen en per wedstrijd verschillend! De kosten voor de individuele wedstrijdgelden worden achteraf middels een factuur aan u doorberekend. Als uw kind deel uitmaakt van de selectiegroep is hij/zij verplicht om deel te nemen aan de wedstrijden. Terugbetaling van het wedstrijdgeld, om welke reden dan ook, is niet mogelijk. Ook indien een turn(st)er vanwege een blessure niet kan deelnemen aan een wedstrijd waarvoor hij/zij is ingeschreven worden de wedstrijdgelden conform de regels van de KNGU doorbelast aan de turn(st)er. Indien de wedstrijdgelden niet worden voldaan moeten we helaas besluiten de turn(st)er uit te sluiten van wedstrijden.

10. Opzegging lidmaatschap

 • Contributie wordt per maand betaald, over maximaal 11 maanden.
 • Gedurende het wedstrijdseizoen kan het lidmaatschap niet op eigen initiatief worden beëindigd, dit i.v.m. de samenstelling en indeling van de groepen voor wedstrijden.
 • Beëindigen van het lidmaatschap kan alleen tussen 01 juli – 01 oktober (= het eind van het seizoen en het begin van het nieuwe wedstrijdseizoen) per eerste van de contributieperiode.
 • Opzegtermijn: de lopende maand + een extra maand i.v.m. de administratieve verwerking
 • Opzeggen kan via een mutatieformulier welke op de website te vinden is.

Betaalde bondsbijdrage voor de KNGU kan niet terugbetaald worden.

11. Verzekering
Het beoefenen van een sport brengt risico’s met zich mee. Dit risico is nooit uit te sluiten, de vereniging doet er alles aan om dit te minimaliseren. Alle selectie leden zijn lid van de KNGU. Alle leden van de KNGU zijn op collectieve basis via Univé Stad en Land verzekerd voor Wettelijke Aansprakelijkheid en Ongevallen. Daarnaast heeft de vereniging een bestuursaansprakelijkheidsverzekering afgesloten.

12. Vrijwilligers en verenigingsbeleid
S.V. Hercules ‘03 verwacht van ouders/verzorgers betrokkenheid. Deze betrokkenheid is natuurlijk als eerste gericht op uw kind, maar ook in de vorm van vrijwilligerswerk. Zonder uw medewerking wordt het in stand houden van de vereniging zeer moeilijk en is het organiseren van activiteiten en deelname aan wedstrijden niet mogelijk. U kunt ook dit jaar benaderd worden met het verzoek mee te helpen bij bijvoorbeeld een lege flessenactie of andere actie, het organiseren van wedstrijden, de organisatie van een (sponsor)activiteit, vervoer van en naar extra trainingen etc. We verwachten dat u hier gehoor aan geeft. U kunt natuurlijk ook zelf contact opnemen, als u zich wilt inzetten als vrijwilliger. Graag zelfs! Bestuur is bereikbaar via secretaris@hercules03.nl

Dit reglement kan alleen worden gewijzigd door een besluit van de Algemene vergadering, genomen met een meerderheid van ten minste twee derde van de uitgebrachte geldige stemmen. Een voorstel tot wijziging van dit reglement moet ten minste drie weken voor de datum van de algemene vergadering op de gebruikelijke wijze aan de leden zijn bekendgemaakt. Dit reglement en/of wijzigingen treden in werking met ingang van de dag, volgend op die waarin de algemene vergadering het besluit daartoe heeft genomen.

Klik hier om het document in een PDF te bekijken en te downloaden